Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden van VD Drift Packaging B.V. 
dd. 18 januari 1998.

 

Artikel 1. Toepasselijkheid 

1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op onze aanbiedingen overeenkomsten en alle daar uit voortvloeiende verbintenissen.
2.Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden, en gelden slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekkingen hebben.

Artikel 2. Aanbiedingen,opdrachten

1.Onze aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en zijn geldig gedurende dertig dagen. Beroeping door ons kan geschieden binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.
2.Een overeenkomst komt indien er geen aanbod van ons aan vooraf is gegaan, tot stand wanneer wij binnen 8 dagen na ontvangst van de opdracht, deze bevestigen danwel daaraan daadwerkelijke uitvoering geven.

Artikel 3. Prijzen

1.Alle prijzen en aannemingsommen gelden voor levering franco huis en zijn exclusief verpakking en verzendkosten en tevens exclusief BTW, tenzij anders overeengekomen.
2.Wij zijn bevoegd de overeengekomen prijzen en aannemingssommen op grond van een stijging van onze kosten te verhogen.

Artikel 4. Levering en risico

1.Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen. Bij overschrijding van de opgegeven termijnen zullen wij eerst in verzuim geraken na schriftelijke ingebrekestelling.
2.De afnemer draagt het risico voor aflevering, bezorging afhalen , opslag , ( tenzij deze opslag geschiedt in verband met afroeporders) en andere werkzaamheden in verband met de overeenkomst voor haar verricht door ons of in onze opdracht.

Artikel 5. Omvang werkzaamheden

1.Alle met ons gesloten overeenkomsten omvatten ook werkzaamheden van derden, leveranties en uitbestedingen welke door ons redelijkerwijs nodig mogen worden geoordeeld om deze overeenkomsten naar behoren uit te voeren.

Artikel 6. Afnameplicht

1.De afnemer is verplicht de voor het verrichten van onze prestatie noodzakelijke medewerking te verlenen, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen de verplichting tot ~e van de gekochte goederen.
2.Afname wordt geacht te zijn geweigerd indien de bestelde goederen aan de afnemer ter aflevering zijn aangeboden,doch aflevering onmogelijk is gebleken. De afnemer geraakt daardoor zonder nadere in gebreke stelling onmiddellijk in verzuim. De dag waarop de weigering plaats vind geldt als leveringsdatum der verkochte goederen.
3.Al onze kosten voortvloeiende uit de afnameweigering komen voor rekening van de afnemer, zoals onverminderd onze rechten ter zake van deze tekortkoming van de afnemer. Onder genoemde kosten is uitdrukkelijk begrepen een redelijke vergoeding voor opslag gerelateerd aan de ter plaatse gebruikelijke tarieven.

Artikel 7. Reclame

1.De controle op de hoeveelheid van het geleverde berust bij de afnemer. Heeft de afnemer niet zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 48 uur na ontvangst van het geleverde gereclameerd, dan gelden de hoeveelheden, vermeld op de vrachtbrieven en afleveringsbonnen, of dergelijke andere documenten als juist.
2.Andere reclames dienen schriftelijk uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst der zaken c.q. nadat eventuele gebreken zijn geconstateerd of geconstateerd hadden kunnen worden door de afnemer bij ons te zijn ingediend.
3.Geringe of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, breedte, kleur, maat en afwerking en dergelijke kunnen geen grond voor reclames opleveren.
4.Zijn zaken geheel of gedeeltelijk verwerkt, dan zijn zij daarmee goedgekeurd en is onze aansprakelijkheid daarvoor en daardoor vervallen, tenzij eerst door of bij verwerking het gebrek kan worden geconstateerd.
5.Reclames over facturen dienen binnen 8 dagen na datum van verzending der facturen schriftelijk worden ingediend.

Artikel 8. Betaling

1.Wij zijn ten alle tijden gerechtigd van de afnemer zekerheid te verlangen voor de juiste en tijdige nakoming van de betalingsverplichtingen.
2.Geschiedt de levering in gedeelten, dan kan ieder gedeelte door ons afzonderlijk worden gefactureerd.
3.De betalingstermijn bedraagt steeds dertig dagen na factuurdatum.
4.Indien de afnemer niet binnen deze termijn betaald, hebben wij het recht vanaf de vervaldatum een rente in rekening te brengen van 1 % per maand, onverminderd de ons verder toekomende rechten ter zake.
5.Alle buitengerechtelijke incassokosten, die door ons worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichting van de afnemer te bewerkstelligen, komen ten laste van de afnemer. Deze kosten worden berekend volgens het incassotarief, geadviseerd door de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van FL. 100,00 een ander onverminderd ons recht om hogere werkelijke schade te vorderen.
6.Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de afnemer dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
7.Betaling dient plaats te vinden ten kantore van ons, of op een door ons aan te wijzen rekening in Nederland.
8.Verrekening is niet toegestaan tenzij wij tegen- vordering gaaf en onvoorwaardelijk hebben erkend.

Artikel 9. Faillissement, etcetera

1. Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichtingen welke voor hem uit de overeenkomst mocht voorvloeien, voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatele stelling van de afnemer of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, wordt de afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zij naar onze keuzegerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de ons verder toekomende rechten, zonder dat de ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden c.q. ontbonden te verklaren danwel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Wij zijn in deze gevallen voorts gerechtigd onmiddellijke voldoening van ons toekomende te vorderen.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

1.Alle door ons geleverde zaken blijven ons eigendom tot al onze vorderingen uit hoofde van overeenkomsten tot levering van zaken en bijhorende werkzaamheden, met inbegrip van onze rente en kosten, volledig zijn betaald. Tot het tijdstip van volledige betaling c.q. vereffening is de afnemer niet bevoegd, behoudens in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening en conform de bestemming van zaken deze zaken aan derden te verpanden of eigendom over te dragen.
2.Wanneer de betalingstermijn is verstreken zonder dat volledige betalingheeft plaats gevonden danwel wij goede gronden hebben te vrezen dat de afnemer niet zal betalen, kunnen wij zonder voorafgaande ingebrekestelling, de geleverde zaken onverwijld terug vorderen. De afnemer verleend ons de bevoegdheid daartoe zijn terreinen en gebouwen te betreden. De overeenkomst kan alsdan door ons zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden beschouwd worden, niettegenstaande ons recht om vergoeding van kosten,schaden en interesten te vorderen.
3.Afnemer is verplicht de in artikel bedoelde zaken afdoende te verzekeren en in ieder geval tegen risico s als diefstal, beschadigingen en tenietgaan. Het is de afnemer niet toegestaan eventuele aansprakelijk op zijn verzekeraar uit hoofde van verzekeringen, als bedoeld in dit lid, aan derden in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin des woord aan derden te doen dienen. Uitkeringen uithoofde van deze verzekeringen ter zake van schade en verlies van de in dit artikel bedoelde zaken treden in plaats van betrokken zaken.

Artikel 11. Exoneratie

1.In geval van toerekenbaar niet, niet-tijdige, niet-volledige of niet -goede levering, hoe dan ook, reikt onze aansprakelijkheid niet verder dan, en is aan onze plicht tot vergoeding van schade volledig voldaan door hetgeen door de afnemer is gekocht c.q. waartoe opdracht is gegeven, alsnog te leveren c.q. te herstellen c.q. te verbeteren, een en ander naar onze keuze. Voor het geval dat niet meer mogelijk is, zullen wij de geleverde zaken tegen terugbetaling van de koopsom terugnemen.
2.Onze aansprakelijkheid is uitdrukkelijk beperkt tot het in lid.! Van dit artikel bepaalde, zodat wij nimmer aansprakelijk zijn voor enige (verdere) schade, vervolgschade daaronder begrepen, en wij mitsdien niet gehouden zijn tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als vervolg van persoonlijke ongevallen, schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens de afnemer of welke andere schade dan ook.
3.Het in dit artikel bepaalde laat onverlet onze eventuele aansprakelijkheid uit hoofde van wettelijke bepalingen met betrekking tot productaansprakelijkheid.

Artikel 12. Vrijwaring

1.Wij zullen jegens derden nimmer verder aansprakelijk zijn voor schade welke ontstaat bij de uitvoering van de overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, dan wij jegens afnemer zouden zijn. Afnemer vrijwaart ons tegen iedere verdere aansprakelijkheid en zal in zijn overeenkomsten met derden waar mogelijk een dienovereenkomstige exoneratie te behoeve van ons bedingen.

Artikel 13. Overmacht

1.Een tekortkoming in nakoming van een verplichting van ons geld in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor ons risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of onze leveranciers, onderaannemers en/of vervoerders, bij brand, werkstaking of uitsluiting, oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-,invoer,of doorvoermaatregelen alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat de gebondenheid niet meer van ons kan worden gevergd.
2.Ingeval van een tekortkoming als dit artikel bedoeld, geldt deze als rechtvaardig voor ontbinding.

Artikel 14. Industriële en intellectuele eigendom

1.De door ons aan afnemer verstrekte tekeningen. Plannen werkomschrijvingen en overige bescheiden blijven ons eigendom en dienen op eerste aanvrage aan ons te worden geretourneerd. Deze bescheiden en daarin voorkomende gegevens mogen zonder onze schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of aan derden ter beschikking worden gesteld.
2.Auteursrechten, merk-en modelrechten op een door ons al dan niet geregistreerd model en alle andere industriële en intellectuele eigendomsrechten op al onze producten en op door ons vervaardigde enlof ontworpen vormen en gereedschappen berusten bij ms, ook al zijn die op aanwijzing, tekening of in opdracht gemaakt. Zulks tenzij de afnemer zeer uitdrukkelijk in individuele gevallen met ons overeenkomt dat hij ter zake rechthebbende wordt of blijft.
3.De afnemer vrijwaart ons voor en stelt ons volledig schadeloos ter zake van iedere aanspraak van derden op grond van een (beweerde) inbreuk op rechten van industriële of intellectuele eigendom ten gevolge van gebruik door ons van door de afnemer ter beschikking gestelde vormen, ontwerpen of andere gegevens of ten gevolge van opslag of aflevering door ons van mede volgens die gegevens vervaardigde goederen.

Artikel 15. Hoofdelijkheid

1.Indien wij met twee of meer personen c.q. rechtspersonen een overeenkomst sluiten, is ieder deze (rechts)personen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de verbintenissen die voor hen uit de overeenkomst voortvloeien.

Artikel 16.Geschillenregeling

1.Bij alle geschillen, die volgens de wet beslecht worden door de Kantonrechter, gelden de normale wettelijke bepalingen.
2.Alle andere geschillen, voortvloeiende uit onze overeenkomsten, kunnen bovendien beslecht worden door de bevoegde rechter ter plaatse van onze vestiging.

Artikel 17. Toepasselijk recht

1.Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.